اسیر تنهایی خداوندا...! دنیای آشفته ی درونم را كه تنها از نگاه تو پیداست ، با لالایی مهربان خود ، آرام كن تا وجود داشتن و بودن را ، به زیبایی احساس كنم http://almaariyayi.mihanblog.com 2020-05-29T16:19:30+01:00 text/html 2012-05-06T09:59:49+01:00 almaariyayi.mihanblog.com آلما آریایی گناه شیرین است http://almaariyayi.mihanblog.com/post/71 <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P align=center><IMG alt="" src="http://www.form2online.com/up/uploads/13352875953.jpg"></P> text/html 2012-05-04T17:01:13+01:00 almaariyayi.mihanblog.com آلما آریایی فرمول عشق http://almaariyayi.mihanblog.com/post/69 <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 36pt"><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,255)"><IMG alt="" src="http://www.form2online.com/up/uploads/13359897451.gif"></SPAN></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 36pt"><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,255)"><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,255)"><SPAN style="FONT-SIZE: 30pt"><IMG alt="" src="http://www.form2online.com/up/uploads/13359897452.gif"></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></P> text/html 2012-05-04T16:34:24+01:00 almaariyayi.mihanblog.com آلما آریایی بازی کلاغ پر http://almaariyayi.mihanblog.com/post/68 <P align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: blue; FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr></SPAN>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: blue; FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr></SPAN>&nbsp;</P><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: blue; FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr> <P style="LINE-HEIGHT: 18pt; MARGIN: 7.5pt 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Jadid'; COLOR: #0d0d0d; FONT-SIZE: 16pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242" lang=FA><FONT color=#99ff99>من هنوزم از بازی كلاغ پر می ترسم! </FONT></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: 18pt; MARGIN: 7.5pt 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Jadid'; COLOR: #0d0d0d; FONT-SIZE: 16pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242" lang=FA><FONT color=#99ff99>می ترسم بگویم تو و تو آرام بگویی پر!<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P></SPAN> <P align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: blue; FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr><FONT color=#009900></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: blue; FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr><IMG style="WIDTH: 479px; HEIGHT: 316px" alt="" src="http://www.form2online.com/up/uploads/13360696872.gif"></SPAN></P> text/html 2012-05-04T16:25:00+01:00 almaariyayi.mihanblog.com آلما آریایی زیر این سقف کبود http://almaariyayi.mihanblog.com/post/67 <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><FONT color=#ffcc00 size=4><STRONG>زیر این سقف کبود </STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#ffcc00 size=4><STRONG>زیر این شعله ی سنگین سکوت</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#ffcc00 size=4><STRONG>اگر از یاد تو یادی نکنم میمیرم</STRONG></FONT></P> <P align=center><STRONG><FONT color=#ffcc00 size=4></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <P align=center><IMG style="WIDTH: 540px; HEIGHT: 373px" alt="" src="http://www.form2online.com/up/uploads/13361380911.gif"></P> text/html 2012-04-30T16:05:02+01:00 almaariyayi.mihanblog.com آلما آریایی آلما اسیر تنهایی http://almaariyayi.mihanblog.com/post/65 <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><IMG alt="" src="http://loxblog.ir/upload/alma68ariyayi/image/Untitled.gif" _fcksavedurl="/upload/alma68ariyayi/image/Untitled.gif"></P> <P align=center><A href="http://alma68ariyayi.loxblog.com/"><FONT color=#ffff00>http://alma68ariyayi.loxblog.com/</FONT></A></P> <P align=center><A href="http://almaariyayi.mihanblog.com/"><FONT color=#ffff00>http://almaariyayi.mihanblog.com/</FONT></A></P> text/html 2012-04-26T17:23:15+01:00 almaariyayi.mihanblog.com آلما آریایی آغوش امنی کاش واقعا بود http://almaariyayi.mihanblog.com/post/64 <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><A href="http://img4up.com/"><IMG border=0 alt=IMG4UP src="http://img4up.com/up2/18585875496136459442.jpg"></A></P> text/html 2012-04-26T13:01:09+01:00 almaariyayi.mihanblog.com آلما آریایی خیلی پستی http://almaariyayi.mihanblog.com/post/63 <P style="LINE-HEIGHT: 18pt; MARGIN: 7.5pt 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Jadid'; COLOR: #0d0d0d; FONT-SIZE: 16pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=4><STRONG><FONT color=#ffff00>دیشب با دوستم رفته بودم رستوان.... روبروی تخت ما یه دختر پسر نشسته بودن که دختره پشتش به تخت ما بود،معلوم بود با هم دوست هستند،اتفاقی چشمم به چشمه پسره افتاد.... قشنگ معلوم بود دختره عاشق پسرست،پسره شروع کرد به نگاه کردن،سرمو انداختم پایین....دفعه بعدی تحریک شدم با نگاه بازی کردیم. خلاصه یه کاغذ برداشتمو به پسره علامت دادم،با نگاهش قبول کرد،بلند شدن ،دختره با پولی که از پسره گرفته بود جلو رفت که حساب کنه پسره به تخته ما رسید دستشو دراز کرد کاغذ رو گرفت براش نوشته بودم ..... .....خیـــــــلی پستی <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> text/html 2012-04-20T14:02:56+01:00 almaariyayi.mihanblog.com آلما آریایی ایام فاطمیه تسلیت باد http://almaariyayi.mihanblog.com/post/62 <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P><IMG alt="" src="http://alma68ariyayi.loxblog.com/upload/alma68ariyayi/image/2a4b_e7bf.jpg" width=240 height=299></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt; mso-ascii-font-family: Impact; mso-hansi-font-family: Impact" lang=FA>تا که پرسیدم ز منطق، عشق چیست</SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN lang=FA>&nbsp;<?XML:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt; mso-ascii-font-family: Impact; mso-hansi-font-family: Impact" lang=FA>در جوابم اینچنین گفت و گریست</SPAN></STRONG><SPAN lang=FA><O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN lang=FA>&nbsp;<O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt; mso-ascii-font-family: Impact; mso-hansi-font-family: Impact" lang=FA>لیلی ومجنون همه افسانه اند</SPAN></STRONG><SPAN lang=FA><O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN lang=FA>&nbsp;<O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt; mso-ascii-font-family: Impact; mso-hansi-font-family: Impact" lang=FA>عشق تفسیری ز زهرا (س)وعلیست(ع)</SPAN></STRONG><SPAN lang=FA><O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN lang=FA>&nbsp;<O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN lang=FA><O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt; mso-ascii-font-family: Impact; mso-hansi-font-family: Impact" lang=FA>ایام فاطمیه تسلیت باد</SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: left"><IMG alt="" src="http://alma68ariyayi.loxblog.com/upload/alma68ariyayi/image/2a51_c0ea.jpg" width=240 height=302></P><BR> text/html 2012-04-11T05:18:07+01:00 almaariyayi.mihanblog.com آلما آریایی خدایا http://almaariyayi.mihanblog.com/post/59 <P align=left>&nbsp;</P> <P></P> <P></P>&nbsp; <DIV align=left> <TABLE style="MARGIN-TOP: 5px" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" align=center> <TBODY> <TR><FONT color=#ff6666 size=4><STRONG></STRONG></FONT></TR></TBODY> <TBODY> <TR> <TD id=pid_33217 class=post_body> <DIV align=center><SPAN style="COLOR: #800080"><SPAN style="FONT-STYLE: italic"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold"><FONT color=#ff6666 size=4>خدایا:</FONT></SPAN></SPAN></SPAN></DIV> <DIV align=center><SPAN style="COLOR: #800080"><SPAN style="FONT-STYLE: italic"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold"><FONT color=#ff6666 size=4></FONT></SPAN></SPAN></SPAN>&nbsp;</DIV> <DIV align=center><SPAN style="COLOR: #800080"><SPAN style="FONT-STYLE: italic"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold"><FONT color=#ff6666 size=4>ایـــــوب پیامبرت را بفرســت تا برایـــش از صبـــــــــر بگویــــم... </FONT></SPAN></SPAN></SPAN></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV> text/html 2012-04-04T16:24:57+01:00 almaariyayi.mihanblog.com آلما آریایی مال تو http://almaariyayi.mihanblog.com/post/57 <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><IMG border=0 alt="[تصویر: 54048388738918054604.png]" src="http://s1.picofile.com/file/7315793652/54048388738918054604.png"></P> <P align=left>&nbsp;</P> text/html 2012-04-03T12:15:23+01:00 almaariyayi.mihanblog.com آلما آریایی خدا یه روزی با تمام وجود به زورم که شده بغلت میکنم http://almaariyayi.mihanblog.com/post/56 <P align=center><A href="http://parstools.com/"></A>&nbsp;</P> <P align=center><A href="http://parstools.com/"><IMG border=0 alt=" ابزارهای زیبا سازی برای سایت و وبلاگ" src="http://gfx.parstools.com/gifanimations-bank/islamic/islamic-parstools-996.gif"></A></P><A href="http://img4up.com/"></A> <P align=center><A href="http://img4up.com/"></A></P> <P align=center><FONT color=#66ff99 size=3>میخوام حرف بزنم حرف خودمه کپی نیست خودم نوشتمش&nbsp;میخوام خالی بشم بسه دیگه سکوت:</FONT></P> <P><FONT color=#66ff99 size=3>خدا میشنوی اومدم حرف بزنم چقدر خوبیتو بگم که همه فکر کنن غم ندارم </FONT></P> <P><FONT color=#66ff99 size=3>گفتم قربونت برم خدا همه قربون صدقت رفتن گفتم خیلی غریبی رو زمین </FONT></P> <P><FONT color=#66ff99 size=3>همه&nbsp;گفتن آره به خودش قسم غریبه همه فکر کردن تو همه جا با منی همه </FONT></P> <P><FONT color=#66ff99 size=3>فکر کزدن من غمی ندارم اومدم هر دومونو رسوا کنم اومدم بگم تو غریب نیستی </FONT></P> <P><FONT color=#66ff99 size=3>من غریبم من بی کسم تمام قدرت تو دستته فقط کافیه اشاره کنی اما من چی </FONT></P> <P><FONT color=#66ff99 size=3>من چه قدرتی دارم خودت بگو من غریبم یا تو؟ همه میگن بخشنده ای کو </FONT></P> <P><FONT color=#66ff99 size=3>بخششت؟ کجا&nbsp;کمکم کردی؟ کجا از زمین بلندم کردی؟ همیشه زمین زدنمو </FONT></P> <P><FONT color=#66ff99 size=3>دیدی. هر جا صدات کردم نشنیدی، هر جا&nbsp;گفتم خدا کمکم کن اصلا نگفتی این </FONT></P> <P><FONT color=#66ff99 size=3>بنده ی منه. خدا چرا؟ غم خوار کم داشتی تمام غم دنیاتو دادی به من؟ </FONT></P> <P><FONT color=#66ff99 size=3>خواستی چی رو&nbsp;ثابت کنی؟ اگر قصدت نابودی من بود خوب یکدفعه شرمو کم </FONT></P> <P><FONT color=#66ff99 size=3>میکردی چرا ذره ذره نابودم میکنی؟ تلافی&nbsp;تمام بدیهایی که بهت کردنو سر من </FONT></P> <P><FONT color=#66ff99 size=3>در آوردی آخی این رسمشه؟ چقدر داد زدم گفتم&nbsp;خدا منو ببخش گفتم من&nbsp;تحمل </FONT></P> <P><FONT color=#66ff99 size=3>و صبر تو رو ندارم تو خدایی، بزرگی، تو بخشنده ای من مثل تو نیستم میشکنم </FONT></P> <P><FONT color=#66ff99 size=3>نابود میشم خودت بگو چکار کردی هیچی اصلا منو ندیدی چشماتو گرفتی </FONT></P> <P><FONT color=#66ff99 size=3>گوشتم بستی گفتی این&nbsp;بنده ی من بره به درک.&nbsp;یعنی گناهم اینقدر&nbsp;بزرگ بود </FONT></P> <P><FONT color=#66ff99 size=3>خدا ازت شاکیم گناه همه رو میارن پیش تو گناه تورو پیش کی باید برد من هر </FONT></P> <P><FONT color=#66ff99 size=3>جا رفتم&nbsp;گفتم دوستت دارم&nbsp;گفتم خدای منی تو شد یه بار بگی این بنده ی منه </FONT></P> <P><FONT color=#66ff99 size=3>چرا همش من خوب باشم&nbsp;چرا همش من هواتو داشته باشم بد جور&nbsp;زخمی </FONT></P> <P><FONT color=#66ff99 size=3>کردی منو ببین قلبمو ببین روحمو دلت نمیسوزه&nbsp;کاش یک کم دلت برام </FONT></P> <P><FONT color=#66ff99 size=3>میسوخت فقط یه چیزو بدون یه&nbsp;روزی با تمام وجود&nbsp;به زورم که شده بغلت </FONT></P> <P><FONT color=#66ff99 size=3>میکنم&nbsp;سرمو روی شونت میذارم و به اندازه تمام دردهایی که بهم دادی تو بغلت </FONT></P> <P><FONT color=#66ff99 size=3>گریه میکنم&nbsp;اون روز پشیمون میشی که چرا کمکم نکردی اون روز میفهمی </FONT></P> <P><FONT color=#66ff99 size=3>اونقدرها هم که فکر میکردی بد نبودم اون&nbsp;روز دلت برام میسوزه ولی دیگه خیلی </FONT></P> <P align=center><FONT color=#66ff99 size=3>دیره.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT></P> text/html 2012-04-02T13:23:18+01:00 almaariyayi.mihanblog.com آلما آریایی روی قبرم بنویسید http://almaariyayi.mihanblog.com/post/54 <FONT style="FONT-SIZE: 15pt" color=#bcbcbc face=Arial><FONT style="FONT-SIZE: 8pt" color=#979797 face=Tahoma><FONT color=#e5e5e5><FONT color=#e5e5e5><FONT color=#e5e5e5><FONT color=#e5e5e5><FONT color=#e5e5e5><FONT color=#e5e5e5><FONT color=#e5e5e5><FONT color=#e5e5e5><FONT color=#e5e5e5><FONT color=#e5e5e5><FONT color=#e5e5e5><FONT color=#e5e5e5><FONT color=#e5e5e5><FONT color=#e5e5e5><FONT color=#e5e5e5><FONT color=#e5e5e5><FONT color=#e5e5e5><FONT color=#e5e5e5><FONT color=#e5e5e5><FONT color=#e5e5e5><FONT color=#e5e5e5> <P dir=ltr align=center><FONT size=2 face=tahoma><FONT size=2 face=tahoma><SPAN lang=FA><FONT size=3></FONT></SPAN></FONT></FONT>&nbsp;</P> <P dir=ltr align=center><FONT size=2 face=tahoma><FONT size=2 face=tahoma><SPAN lang=FA><FONT size=3><IMG style="WIDTH: 339px; HEIGHT: 259px" src="http://s2.picofile.com/file/7170051498/kkhomjxamgq4o6t8u4.gif" width=339 height=280></FONT></SPAN></FONT></FONT></P> <P dir=ltr align=center><FONT size=2 face=tahoma><FONT size=2 face=tahoma><SPAN lang=FA><FONT size=3>&nbsp; </FONT></SPAN></FONT></FONT><FONT face=tahoma><FONT face=tahoma><FONT size=4>ر<I>وی قبرم بنویسید کبوتر شد و رفت</I></FONT></FONT></FONT></P><EM><FONT size=4></FONT></EM><I><FONT face=tahoma><FONT face=tahoma><SPAN lang=EN> <P dir=ltr align=center><BR></SPAN></FONT></FONT><FONT face=tahoma><FONT size=4 face=tahoma><SPAN lang=FA>&nbsp; زیر باران غزلی خواند ، دلش تر شد و رفت</SPAN></FONT></FONT></P><FONT face=tahoma><FONT size=4 face=tahoma><SPAN lang=FA></SPAN></FONT></FONT><FONT face=tahoma><FONT face=tahoma><SPAN lang=EN> <P dir=ltr align=center><BR></SPAN></FONT></FONT><FONT face=tahoma><FONT size=4 face=tahoma><SPAN lang=FA>چه تفاوت که چه خورده است غم دل یا سم</SPAN></FONT></FONT><FONT face=tahoma><FONT face=tahoma><SPAN lang=EN><BR></P></SPAN></FONT></FONT><FONT face=tahoma><FONT size=4 face=tahoma><SPAN lang=FA></SPAN></FONT></FONT> <P dir=ltr align=center><FONT face=tahoma><FONT size=4 face=tahoma><SPAN lang=FA>آنقدر غرق جنون بود که پر پر شد و رفت</SPAN></FONT></FONT><FONT face=tahoma><FONT face=tahoma><SPAN lang=EN><BR></SPAN></FONT></FONT><FONT face=tahoma><FONT size=4 face=tahoma><SPAN lang=FA>روز میلاد ، همان روز که عاشق شده بود</SPAN></FONT></FONT></P><FONT face=tahoma><FONT size=4 face=tahoma><SPAN lang=FA></SPAN></FONT></FONT><FONT face=tahoma><FONT face=tahoma><SPAN lang=EN> <P dir=ltr align=center><BR></SPAN></FONT></FONT><FONT face=tahoma><FONT size=4 face=tahoma><SPAN lang=FA>مرگ با لحظه ی میلاد برابر شد و رفت</SPAN></FONT></FONT></P><FONT face=tahoma><FONT size=4 face=tahoma><SPAN lang=FA></SPAN></FONT></FONT><FONT face=tahoma><FONT face=tahoma><SPAN lang=EN> <P dir=ltr align=center><BR></SPAN></FONT></FONT><FONT face=tahoma><FONT size=4 face=tahoma><SPAN lang=FA>او کسی بود که از غرق شدن می ترسید</SPAN></FONT></FONT><FONT face=tahoma><FONT face=tahoma><SPAN lang=EN><BR></SPAN></FONT></FONT><FONT face=tahoma><FONT size=4 face=tahoma><SPAN lang=FA>عاقبت روی تن ابر شناور شد و رفت</SPAN></FONT></FONT><FONT face=tahoma><FONT face=tahoma><SPAN lang=EN><BR></SPAN></FONT></FONT><FONT face=tahoma><FONT size=4 face=tahoma><SPAN lang=FA></SPAN></FONT></FONT></P> <P dir=ltr align=center><FONT face=tahoma><FONT size=4 face=tahoma><SPAN lang=FA></SPAN></FONT></FONT>&nbsp;</P> <P dir=ltr align=center><FONT face=tahoma><FONT size=4 face=tahoma><SPAN lang=FA>هر غروب از دل خورشید گذر خواهد کرد</SPAN></FONT></FONT><FONT face=tahoma><FONT face=tahoma><SPAN lang=EN><BR></P></SPAN></FONT></FONT><FONT face=tahoma><FONT size=4 face=tahoma><SPAN lang=FA></SPAN></FONT></FONT> <P dir=ltr align=center><FONT face=tahoma><FONT size=4 face=tahoma><SPAN lang=FA>&nbsp;دختری ساده که یک روز کبوتر شد و رفت</SPAN></FONT></FONT></I></P></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT> text/html 2012-03-31T19:55:38+01:00 almaariyayi.mihanblog.com آلما آریایی یک عمر http://almaariyayi.mihanblog.com/post/52 <P><STRONG><FONT color=#ffcc99 size=4></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <P><STRONG><FONT color=#ffcc99 size=4>یک عمر زیر پا لگد کرد او را</FONT></STRONG></P> <P>&nbsp;</P> <P align=center><A href="http://img4up.com/"><IMG border=0 alt=IMG4UP src="http://img4up.com/up2/03445849358041643306.jpg"></A></P> <P align=left><STRONG><FONT color=#ffcc99 size=4></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <P align=left><STRONG><FONT color=#ffcc99 size=4>حالا که روی شانه میگیردش مرده است.</FONT></STRONG></P> text/html 2012-03-31T17:30:02+01:00 almaariyayi.mihanblog.com آلما آریایی خدا چرا؟ http://almaariyayi.mihanblog.com/post/51 <P><FONT color=#ffff00 size=4 face=Arial><STRONG></STRONG></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT color=#ffff00 size=5 face=Arial><STRONG>دختــــری پشت یک 1000ت نوشته بود:<BR>پدر معتادم برای همین پولی که پیش توست مرا یک شب به دست صاحب خانه مان سپرد<BR>خدایا چقدر میگیری که بگذاری شب اول قبر قبل از اینکه تو ازم سوال کنی من ازت بپرسم<BR>چـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا؟................‬</STRONG></FONT><STRONG><FONT color=#ffff00 size=4 face=Arial></P></FONT></STRONG><A href="http://img4up.com/"></A> <P align=center><A href="http://img4up.com/"><IMG border=0 alt=IMG4UP src="http://img4up.com/up2/00369075183266901922.jpg"></A></P> text/html 2012-03-31T14:57:10+01:00 almaariyayi.mihanblog.com آلما آریایی دوستت دارم... http://almaariyayi.mihanblog.com/post/50 <P>&nbsp;</P> <P align=center><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"><EM><STRONG>شب که می رسد به خودم وعده می دهم<BR><BR>که فردا صبح حتما به تو خواهم گفت<BR><BR>صبح که فرا می رسد و نمی توانم بگویم<BR><BR>رسیدن شب را بهانه میکنم<BR><BR>و باز شب می رسد و صبحی دیگر<BR><BR>و من هیچ وقت نمی توانم حقیقت را به تو بگویم<BR><BR>بگذار میان شب و روز باقی بماند که<BR><BR>چه قدر<BR><BR>دوستت دارم ...</STRONG></EM></FONT></P> <P align=center><EM></EM>&nbsp;</P> <P align=center><IMG style="WIDTH: 432px; HEIGHT: 423px" border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://avazak.ir/gallery/albums/userpics/10001/normal_Avazak_ir-Love599.jpg" width=431 height=448></P>